Thursday 01 Nov
Friday 02 Nov
Saturday 03 Nov
Sunday 04 Nov
Chengdu, Chine
(UTC)
-

BMX UCI Freestyle Park -
World Cup

Pre Qualification
-

Skateboard Ollie

Contest
-

BMX UCI Freestyle Park -
World Cup Women

Qualification
-

Mountain Bike Freestyle Slopestyle
Pro

Qualification
-

Skateboard Street
Pro

Qualification
-

Scooter
Pro

Qualification
-

BMX UCI Freestyle Park -
World Cup

Qualification
-

Skateboard Street
Pro

Semi Final
-

BMX Freestyle Park
Amateur Women

Qualification
-

BMX UCI Flatland -
World Cup Women

Qualification
-

Scooter
Pro

FInale
-

Skateboard Street
Junior

Qualification
-

Mountain Bike Freestyle Slopestyle
Pro

Semi Final
-

BMX UCI Flatland -
World Cup

Qualification
-

Roller
World Cup

Semi Final
-

BMX Freestyle Park
Junior

Qualification
-

Skateboard Street
Amateur

Qualification
-

BMX UCI Freestyle Park -
World Cup Women

Semi Final
-

Skateboard Street
Junior

FInale
-

Mountain Bike Freestyle Slopestyle
Pro

FInale
-

Skateboard Street
Amateur

FInale
-

Roller
Amateur

Qualification
-

BMX Flatland
Amateur

Qualification
-

BMX Flatland
Junior

Qualification
-

Scooter Street

Street Jam Session
-

BMX UCI Freestyle Park -
World Cup

Semi Final
-

BMX Freestyle Park
Amateur Women

Finale
-

Scooter
Amateur

contest
-

BMX UCI Flatland -
World Cup

Semi Final
-

Roller
World Cup Women

Qualification
-

BMX Freestyle Park
Amateur

Qualification
-

Skateboard Street
Pro

FInale
-

Roller

Best Trick
-

BMX UCI Flatland -
World Cup Women

FInale
-

BMX UCI Freestyle Park -
World Cup Women

FInale
-

BMX Freestyle Park
Junior

FInale
-

Roller
World Cup

FInale
-

BMX Flatland
Junior

Finale
-

BMX Flatland
Amateur

Finale
-

Skateboard

Shred Contest
-

BMX UCI Freestyle Park -
World Cup

FInale
-

Roller
World Cup Women

FInale
-

BMX Freestyle Park

Best Trick
-

BMX Bunny Up Contest

-

Roller
Amateur

FInale
-

BMX Freestyle Park
Amateur

FInale
-

BMX

Street Best Trick
-

BMX UCI Flatland -
World Cup

FInale